Κυπριακές εταιρείες – Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων


Διαδικασία εγκαθίδρυσης

Από την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες ή πολίτες άλλων κρατών μπορούν να εγκαθιδρύσουν μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης χωρίς περιορισμούς ή απαγορεύσεις. Οι εταιρείες αυτές, μπορούν να διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.

Ο αριθμός των μετόχων κυμαίνεται από 1-50 και μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Πρέπει να διορίζεται τουλάχιστον ένας διευθυντής και ένας γραμματέας και το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας πρέπει να είναι στην Κύπρο. Παρόλο που κάτι τέτοιο δεν απαιτείται από τον νόμο, για σκοπούς σωστού φορολογικού προγραμματισμού, είναι σημαντικό η εταιρεία να διοικείται και να ελέγχεται στην Κύπρο και συνεπώς συστήνεται όπως η πλειοψηφία των διευθυντών που διορίζονται να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Η όλη διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται σε 15-20 εργάσιμες ημέρες.

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμος, η κάθε εταιρεία πρέπει να διατηρεί αρχεία και να είναι σε θέση να αποκαλύψει με εύλογη ακρίβεια και κατ' οποιαδήποτε ώρα την οικονομική της κατάσταση ούτως ώστε να δείξει και να επεξηγήσει τις συναλλαγές της και να επιτρέψει στους διευθυντές της να ετοιμάσουν τις εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτό απαιτείται από τον Περί Εταιρειών Νόμο. Ο νόμος απαιτεί λογιστικό έλεγχο για όλες τις εταιρείες. Οι μέτοχοι διορίζουν ελεγκτή κατά την πρώτη τους γενική συνέλευση, ο οποίος διατηρεί τη θέση του μέχρι την ολοκλήρωση της επόμενης ετήσιας συνέλευσης. Οι Κυπριακές εταιρείες πρέπει να ελέγχονται από Κυπριακές ελεγκτικές εταιρείες μια φορά το χρόνο.

Σύμφωνα με το νόμο, οι ελεγκτές πρέπει να αναφέρουν στους μέτοχους κατά πόσο πιστεύουν ότι οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σωστά σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου και να δίνουν μια ορθή και δίκαιη εικόνα όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά το φορολογικό έτος που ολοκληρώθηκε. Ο έλεγχος και η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων διεξάγεται σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά και Λογιστικά Πρότυπα.

Απαιτήσεις για υποβολή πληροφοριών

Έκθεση διοικητικού συμβουλίου και οικονομικές καταστάσεις
Σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο όλες οι εταιρείες πρέπει να ετοιμάζουν έκθεση διευθυντών και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ετησίως οι οποίες πρέπει να παρουσιάζονται κατά τη γενική συνέλευση της εταιρείας. Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τον λογαριασμό κερδοζημιών, τον ισολογισμό και συμπληρωματικές σημειώσεις. Οι διευθυντές ευθύνονται νομικώς τόσο για την ετοιμασία όσο και για το περιεχόμενο της έκθεσης και των οικονομικών καταστάσεων. Οι πρώτες αυτές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ετοιμάζονται και να παρουσιάζονται στην συνέλευση το αργότερο μέσα σε 18 μήνες από την ίδρυση της εταιρείας.

Υποβολή ετήσιας έκθεσης

Όλες οι εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν την ετήσια έκθεση τους στον Έφορο Εταιρειών μέσα σε 42 ημέρες από την γενική τους συνέλευση. Η ετήσια αυτή έκθεση, πρέπει να υπογράφεται τόσο από τον διευθυντή όσο και από τον γραμματέα της εταιρείας και να περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, την κατάσταση των αρχείων των μελών, το ύψος των μετοχών και των ομολόγων, τους μετόχους, τους διευθυντές και το γραμματέα. Η μη υποβολή της ετήσιας έκθεσης μπορεί να επιφέρει ποινές.