Οι υπηρεσίες μας: 

Ελεγκτικές υπηρεσίες


Μέσα από τις υπηρεσίες μας αυτές, παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες σε ομάδες λήψεως αποφάσεων, δίδοντας τους την ευκαιρία να μπορούν να βασιστούν πάνω σε αυτές, για τους συγκεκριμένους σκοπούς που αυτοί θα ήθελαν.

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων ετοιμάζεται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να είναι χρήσιμος και εποικοδομητικός, δίδοντας στα μέλη μία καθαρή και ανεξάρτητη εικόνα αναφορικά με τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας. Ανεξάρτητα εάν πρόκειται για μεγάλη ή μικρή επιχείρηση, δίδουμε πάντοτε έμφαση στην εσωτερική δομή και οργάνωση, αποκτούμε βαθιά γνώση στον τομέα που η επιχείρηση δραστηριοποιείται. Αξιολογούμε και συμβουλεύουμε τους πελάτες μας αναφορικά με τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις τους. Είναι καθήκον μας να επισημάνουμε αδυναμίες σε τομείς υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου, δίδοντας παράλληλα και τρόπους διόρθωσης τους.