Οι υπηρεσίες μας: 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες


Πολλές επιχειρήσεις συναντούν διοικητικά και προβλήματα διαχειρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα, όπου οι επιχειρηματικές δοσοληψίες έχουν γίνει περισσότερο σύνθετες και πολύπλοκες.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στα πιο πάνω προβλήματα, ούτως ώστε να σχεδιαστεί η καλύτερη υπό τις προϋποθέσεις λύση και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ζημιά. Μπορούμε να παρευρεθούμε σε συνεδριάσεις των διοικητικών συμβούλων, μεταφέροντας έτσι εκεί τις δικές μας εμπειρίες και τεχνογνωσία. Ετοιμάζουμε τεχνοοικονομικές μελέτες, προϋπολογισμούς και καταστάσεις ταμιακής ροής, δημιουργούμε ουσιαστικό – λειτουργικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου.