Οι υπηρεσίες μας: 

Due Diligence


Περιλαμβάνει τον έλεγχο και την έκθεση ανεξάρτητης γνώμης και εκτίμησης πάνω στα οικονομικά και όχι μόνο, δεδομένα της επιχείρησης η οποία αποτελεί και τον στόχο για επένδυση. Σαν αποτέλεσμα αυτής της εκτίμησης, είναι η έκφραση της γνώμης κατά πόσο παρουσιάζεται η ορθή οικονομική εικόνα στους πιθανούς επενδυτές. Η δική μας εργασία είναι η παρουσίαση σημαντικών πληροφοριών για να δώσουν είτε επιβεβαίωση της πιο πάνω εικόνας είτε επιπλέον διαπραγματεύσεις στους όρους της συμφωνίας.

Όλα τα πιο πάνω, περιλαμβάνουν:
  • Αναγνώριση πιθανών κινδύνων
  • Αποτίμηση της διοικητικής και διαχειριστικής πολιτικής
  • Αξιολόγηση των συστημάτων και διαδικασιών
  • Εντοπισμός των δυνατοτήτων αλλά και των αδυναμιών που παρουσιάζει η επένδυση
  • Παροχή οικονομικής αποτίμησης
  • Αποτίμηση τάσεων

Όλα τα πιο πάνω μπορούν να εφαρμοσθούν αναφορικά με σχεδιασμούς συμμετοχής σε εταιρεία ή δημιουργία κοινοπραξίας ή παροχή περαιτέρω δανειοδοτήσεων προς τρίτους.